23/05/2023

Yếu tố chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu, đóng vai trò tiên phong và là kim chỉ nam trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của SaVipharm.

Hệ thống chất lượng với các hoạt động kiểm soát tuân thủ, thanh tra nội bộ, thanh tra của các tập đoàn đa quốc gia cung cấp công cụ và giải pháp đảm bảo mọi hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản, phân phối thuốc của tông ty đáp ứng các chuẩn mực thực hành tốt sản xuất thuốc bao gồm GMP châu Âu, GMP PIC/S, GMP Nhật Bản, GMP WHO.

Từ tháng 04/2009, SaVipharm cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia hàng đầu tập đoàn GlaxoSmithKline (GSK) đã triển khai áp dụng, xây dựng hệ thống chất lượng của SaVipharm theo hệ thống tài liệu “Chính sách chất lượng toàn cầu và hướng dẫn quản lý chất lượng” của GSK. 

Các hoạt động huấn luyện đào tạo và xây dựng hệ thống chất lượng tiên tiến đáp ứng những yêu cầu khắt khe của các tập đoàn đa quốc gia và các tiêu chuẩn GMP hiện hành.