Nhà máy được xây dựng theo các tiêu chuẩn và chuẩn mực sau:

23/05/2023