Cơ hội thăng tiến của tất cả CBCNV

29/05/2023

- Quyền lợi học tập, phấn đấu vươn lên, cơ hội thăng tiến được Công ty trao cho tất cả cán bộ công nhân viên, người lao động. Thành quả - đóng góp của từng thành viên luôn được đánh giá công bằng. Thực tế tại SaVipharm, hầu hết các Cán bộ Quản lý, bao gồm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc các phòng, Nhà máy đều trưởng thành và được đề bạt qua quá trình phấn đấu và kết quả thực tiễn đạt được.