Làm việc hiệu quả theo nhóm - Sức mạnh đoàn kết

29/05/2023

- Kỹ năng làm việc hiệu quả theo nhóm (phòng/đơn vị) là nền tảng căn bản cho việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đoàn kết dựa trên các nguyên tắc chung và ý chí của cả tập thể, là yếu tố quyết định thành công của nhóm (phòng/đơn vị) làm việc để thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao. 

- Sự thẳng thắn, trung thực trong các mối quan hệ, điều hành là yếu tố quan trọng tạo nên sự đoàn kết.