Tuân thủ pháp luật, qui chế, qui định và kỉ cương

23/05/2023

- Tuân thủ pháp luật tạo sự phát triển bền vững, được pháp luật bảo vệ.

- Nghiêm túc thực hiện nội qui lao động, các qui định nội bộ, các SOP của Công ty

- Giữ vững các nề nếp làm việc, sinh hoạt đã được xây dựng và thực hiện

- Chấp hành mọi hướng dẫn thông qua các phương tiện công nghệ thông tin, lời nói, nhắc nhở của các cấp quản lý có thẩm quyền