Giá trị cốt lõi

23/05/2023

Hoạt động của SaVipharm từ quá khứ, hiện tại và tương lai đều dựa trên Năm giá trị cốt lõi, là nền tảng văn hóa và sức mạnh của công ty:

  • Chất lượng hàng đầu (Quality first)
  • Trách nhiệm trọn vẹn (Social responsibility)
  • Sáng tạo liên tục (Continuous creativeness)
  • Đối tác thân thiện (Friendly partnership)
  • Phát triển bền vững (Sustainable development)