Chính sách Tuyển dụng

23/05/2023

Kế hoạch tuyển dụng được xây dựng theo chiến lược phát triển của Công ty, theo kế hoạch hàng năm và trong từng giai đoạn. Hiện nay SaVipharrm đang triển khai mở rộng hệ thống phân phối theo hướng hiện đại, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí ở nhiều khu vực khác nhau với chính sách tuyển dụng cạnh tranh so với thị trường.

Nguyên tắc của chính sách tuyển dụng là lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp dựa trên năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm của ứng viên; không phân biệt giới tính, tôn giáo, chủng tộc thông qua quá trình tuyển chọn công bằng và khách quan.

Phỏng vấn tuyển dụng nhân sự