Chính sách nhân sự Savipharm

23/05/2023

Đào tạo và phát triển nhân sự là ưu tiên hàng đầu của SaVipharm với chủ trương tạo điều kiện giúp mỗi cá nhân phát triển nghề nghiệp, đồng thời xây dựng một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp phát triển đội ngũ kế thừa.

23/05/2023

Công ty chủ trương xây dựng một hệ thống tiền lương cạnh tranh trên thị trường lao động, đảm bảo tạo động lực tăng năng suất lao động, giữ chân người giỏi và thu hút nhân tài nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc công bằng, hợp lý, phù hợp với trình độ, năng lực, hiệu suất, chất lượng công việc của mỗi nhân viên và tinh thần, thái độ thực thi chức trách, nhiệm vụ được phân công

12/07/2023

SBC viết tắt của từ “shared based compensation” (Quy chế khen thưởng trung và dài hạn từ Quỹ Phúc Lợi) đang được SaVipharm áp dụng từ năm 2018 đến nay, với mục tiêu công nhận tất cả những đóng góp của cán bộ, công nhân viên có nhiều thành tích vượt trội, gắn bó hết mình vì công việc dưới mái nhà chung SaVipharm

 
23/05/2023

Kế hoạch tuyển dụng được xây dựng theo chiến lược phát triển của Công ty, theo kế hoạch hàng năm và trong từng giai đoạn. Hiện nay SaVipharrm đang triển khai mở rộng hệ thống phân phối theo hướng hiện đại, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí ở nhiều khu vực khác nhau với chính sách tuyển dụng cạnh tranh so với thị trường.