25/05/2023

Hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm luôn được SaVipharm đặc biệt chú trọng và đầu tư. Hàng năm, công ty dành nguồn lực tương đương với 5% doanh thu cho hoạt động Khoa học công nghệ.